ورطه السعود

افسران - وضعیت ال سعود عربستان بداند  با این مسلمان کشی نه انصارا... را می تواند از یمن حذف کند نه حاکم قبلی را میتواند بر گرداند چز اینکه با دست خود گور خود را     می کند, میگوییم ( فاین تذهبون)

/ 0 نظر / 26 بازدید