/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدي

بستگي داره در چه موقعيتي باشم اما در حال حاضر و با وضعيت كنوني پول بيشتر به دردم ميخوره تا شانس و عشق !!!!!!! به نظر شما اينطور نيست